නිසදැස්

වීදිය…

කතක් විත් රථයකින් වීදි මැද         බැස්සා
අතක් ඉඟ වට එතී උර මතින්         ලිස්සා
වතක් ඇස් දුටු නිසා හද ගියේ         ගස්සා
මතක් වී පෙර දවස කඳුළු වැසි       වැස්සා 

එන්නේ ඔබ ද ඔහු සමඟින් දෑත             වෙලා
පින්නේ වෙලී යමි මා සෝ සුසුම්           හෙලා
ගින්නේ දැවෙන මා දෙස එක් වරක්         බලා
යන්නේ කොහිද, කඳුළක් නෙත් දෙකේ  වෙලා

දිලිනි නිරූපමා ලෙනගල
දෙවන වසර
විද්‍යා පීඨය 

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිලිනි නිරූපමා

Leave a Comment