නිසදැස්

වෙනස

අරුණ පිණි කැට වැටුනු තුරු පත් ළහිරු දහරින් දිළිසුනා…
එ හිරු රැස් දිළිසී වැඩෙන විට දිළිසි පත් වියලී ගියා…

පෙණ නගා ගී කියනු ඇසුනා පුංචි දිය පහරක් නිසා…
එ දිය නදියක් වී දියෙන් පිරි නිසල වී ගී සැඟවුවා…

දිනුම නම් තුඟු පව්ව පාමුල නුඹට මා මැණිකක් වුනා…
පිය නගන විට ශිඛරයට ගිරි නුඹට මා නොපෙනී ගියා…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

බුද්ධිමා ලක්චානි

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment