නිසදැස්

වේදනාව..

සබඳ මම
ඔබට හමු වූ
පළමු මිතුරිය
අපට පරිදි…

ඉතින්, සතුටිනි
මාගේ දිවියේ
හොඳම කාලය
ඔබත් සමඟිනි…

නමුදු කාලය
ඔබව ගත්තා
දුක් සුසුම් මා
ඉවත දාලා…

දැනුදු නැත මට
කිසිඳු ස්නේහයක්
ඔබව හමු වූ
කාලයේ මෙන්…

බලා නොගනිති
අන්ධයෙක් වෙමි
සැවොම කීවේ
රහස් බසකිනි…

සබඳ අවසර
වෙන්ව යන්නට
ඔබගේ මතකෙන්
මිදී දුරකට…

ජනිත්‍යා සවින්දි
දෙවන වසර
අධ්‍යාපන පීඨය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ජනිත්‍යා සවින්දි

Leave a Comment