නිසදැස්

ශාපලත් ඉඩෝරය

දූවිලි වළා කැටි අතර
පොරබඳින නෙතු
රිදුම් දෙයි රතුව

සිඳී ගිය වැව ද
කියයි දුක්බර
කතාවක් තනිව

ඇටසැකිළි මෙන්
කොළ හැලී කනාටුව
දුක උහුලන වෘක්ෂ

නැත ජල පහස සහ අහර
තැන තැන වැටී මියෙනා ජීවිත
කියයි ශාපලත් ඉඩෝරයෙ තරම

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රශ්මි එරන්දි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment