නිසදැස් විශේෂ දිනයන්

සත්තයි, ඔවුනටත් ලබනවා අවුරුද්දක්….

නැතත් හරිහමන් අැඳි වතක්
අැති හැඩවැඩ වෙන්න අාසාවක්
අැහැකිනම්,
සතුටු කරනට පොඩි හිතක්
සත්තයි,
ඔවුනටත් ලබනවා අවුරුද්දක්….

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවන්ති සුදසිංහ

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment