නිසදැස්

සබඳ කඳුළ

නෙතට නිවනක් ගෙනෙනා සබඳ
නුඹ හදවතට අමතනා තරම්…
ඔහුවත් අමතා නැත මට
හිතෙහි කහටක් නැති තැන
වැටෙන වැටෙනා තැන
සිනහවක් ඇඳෙන්නට තරම්
නුඹ නිර්ව්‍යාජ විය සබඳ
ඉහිලුම් නැති තැනක
මටම නොදැනී ඇදහැලුන ද
දෙතැනම ලැබුණේ සහනයක්ම පමණ කි මා හට
කවුරුන් සිටිය ද, කවුරුන් නොසිටිය ද
අනියත සහසක් දේ මැද
කඳුළ,
නුඹයි තනි රැක්කේ මා හට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

චමුදි සමෝද්‍යා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment