දැනුම

සර්පයින්ගේ ජෛව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය

Written by Colombo Beacon

ජෛව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයට අනුව සර්පයින් Animalia රාජධානියේ (kingdom) Chodata  සත්ත්ව වංශයට (phylum) අයත් වේ.  Chodata  වංශයේ  Vertibratae  නම් උප වංශයේ Reptilia නම් වර්ගයට (class) අයත් වේ.

Reptilia වර්ගය Anapsida, Lepidosauria හා Archosauria ලෙසට උප වර්ග තුන කට බෙදෙන අතර සර්පයින් අයත් වන්නේ Lepidosauria උප වර්ගයටයි.

Lepidosauria උප වර්ගය නැවත Rhynchocephalia සහ Squmata  ලෙසට නැවත ගෝත්‍ර (order)  දෙකකට බෙදේ. මින් Squmata ගෝත්‍රය Sauria,Amphisbaenia හා Serpentes ලෙසින් උපගෝත්‍ර තුනකට වර්ග කළ හැකි අතර සර්පයින් අයත් වන්නේ Serpentes උපගෝත්‍රයටයි.

Serpentes උපගෝත්‍රයට අයත් කුළ (family) 11 සර්පයින් මෙරටදී හමුවේ.

Kingdom Animalia
Phylum Chodata
Sub Phylum Vertibratae
Class Reptilia
Sub Class Lepidosauria
Order Squmata
Sub Order Serpentes

ශ්‍රී ලංකාවේ සර්පයින් අයත් වන කුළ (Family)

Family Acrochordidae

Family Boidae

Family Colubridae

Family Cylindrophiidae

Family Homalopsidae

Family Natricidae

Family Pythonidae

Family Typlopidae

Family Uropeltidae

Family Viperidae

Family Elapidae

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Colombo Beacon

Leave a Comment