නිසදැස්

ස්වරයක රස

පුංචි දෑඟිලි
මෝරලත් නෑ
තත් වයන්නටමයි හිතේ…
ඇඟිලි තුඩුවට
දැනුනෙ නම් නෑ
රසය හැඟුණා මයෙ හිතේ…
දිනෙන් දින
ගෙවුණාට කම් නෑ
ඇඟිලි තුඩටත් එය හිතේ…
මනු සතාහට
බරක් නම් නෑ
කප්පරක් රස එහි ඇතේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ප්‍රතිභා සත්සරණි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment