නිසදැස් විශේෂ දිනයන්

සිරි සුබ වෙසඟක් වේවා!

සි රි ල ක සැමදෙන එක් රොක් වෙන්නයි
රි දු ණු සිත් සතන් සුවපත් වෙන්නයි

සු දු ප ර වි රෑන් දසත පියාසලන්නයි
බ ය සැ ක සංකා සැම දුරු වී යන්නයි

වෙ න් වුණු සිත් යළි එකමුතු වෙන්නයි
ස තු ටු කදුළු දෑස් අග රොක් වෙන්නයි

ග ණ දු ර දුරුව පහන් සිළු දැල්වෙන්නයි
ක් ෂි ති ජ ඉම සාම මල් පූදින්නයි

වේ වා මේ සැම පැතුමන් ඉටු
වා ස නා ව ත් රැගෙන මේ පින්බර වෙසඟේ

සිරි සුබ වෙසඟක් වේවා!

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවන්ති සුදසිංහ

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment