ආදරය නිසදැස්

සීතල උණුසුම…

පියා හිඳ නෙත්
සීතලේ උණුසුම් හැඟීමක
මිහිර විඳගන්න…
මහ අනෝරාවක් නොවුණ
බලා හිඳීමෙන්ම හිත නිවෙන
රටාවට කඩා හැලෙන
වැහි බිංදු ඉසින
හීනි පොද මල් වැස්ස…
වගේ උඹෙත් ආදරය…
සීතලේ දී ත් උණුහුමින් මත් වුණ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අවිශ්කා නෙත්සරණි

නීති පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment