නිසදැස් විශේෂ දිනයන්

සුබ පියවරුන්ගේ දිනයක් වේවා!

සඳක් කොහෙද
පායන්නට
ඉරක් නැතිව

ඵලයක් කොහෙද
අඹ ගහට
මුලක් නැතිව
ගංගාවක් කොහෙද
කඳු මුදුනක
උල්පත නැතිව

වැස්සක් කොහෙද
බිම හටගත්
ගස් පෙළ නැතිව

මම කොහෙද
දහඩිය හෙලන
පියාණන් නැතිව

සුබ පියවරුන්ගේ දිනයක් වේවා!

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කාවින්ද ලියනගේ

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment