නිසදැස්

සොඳුරු කඩුපුල් මලේ

හිඳින විට වට කරන්
තරු ගොඩක් බබළන
හිතන් ඇති තරුවකට
මමත් පෙම් බඳින බව…….
ගව් ගණන් දුර වුණත්
නුඹට සඳු පෙමින් වග
සොඳුරු කඩුපුල් මලේ
දන්නෙ නෑ නුඹ තවම…….

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment