නිසදැස්

හදවතේ නඩුවක්

උසාවිය නිහඬ වී නෑ මුකුත් වෙනසක්
ස්වාමිනී වරදකරු මම වෙමී නැවතත්
කඩ කෙරුණු වගන්තිය ඇප ලබා අවසන්
හදවතේ විත්තිකරු නිදොස් කොට නිදහස්

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කේතනී පූර්ණිමා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment