නිසදැස්

හුරු පුරුදු තරුවක්

කඩා වැටෙන තරු අතර
දුටුවෙමි එක් තරුවක්
හුරු පුරුදු…
කලකට පෙර අහස බලනවිට
අහස විසින් රැක ගත්
තනි තරුවක්…
අනවසරයෙන්ම අහසෙන් වෙන් වී
අකමැත්තෙන් කඩා වැටෙන…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පියුමි සදවන්ති

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment