නිසදැස්

2020

උදෑසන ළහිරු රැස්
තෙමාලන ලෙස පොළොව
සතුට විත් සිව්දිගින්
පිරේවා ජීවිතය………….

වැටී හිරු රැස් බිමට
සැඟව යන සේ තුෂර
සිත රැදුන වේදනා
නිමා වේවා සැනින……….

ගත වෙහෙස මකාගෙන
සිත සුවය සදාගෙන
හමන මදනළ පිරිත්
පැන් ඉසීවා සිතට………….

නොවී රෝ දුක් තැවුල්
දී ආයු ණැන උතුම්
සිතේ පිරෙනා පැතුම්
වේ සැබෑ සිතු ලෙසින්……..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment