නිසදැස්

අහස නුඹ දන්නෑ කතාවක්……

කඩාවැටුණම පුංචි තරුවක්
මහාමෙර ලෙස හිතට ගෙන දුක්
නොනැවතී හැඬුවාට වරුවක්
අහස නුඹ දන්නෑ කතාවක්….

එක්ව එක ළඟ බැඳී හිටියට
දිනක් එනු ඇත වෙන්ව යන්නට
අනියතයි ලොව පොදුය සැමහට
වෙයන් අවනත සොබාදහමට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment