ආදරය

<Ṧ> Hope-Faith-Love 02

කාලය ගෙවෙන සැම විට,
තරණය කළ සිහින අතර,
කල අත්වැරැදීම්,
හැකිනම් නැවත හදාගන්නට….

විදිමි ජීවිතය,
ඒ මේ අත රස්තියාදුවේ, නොයා
සැම තැන,
සොඳුරු වර්ණවත්
මතකයන් ගෙන්,
යලිත් පුරවමින් ඒ සිහිනයන්……….

~ DmetroSK ~ </Ṧ>

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ප්‍රමුදිත මල්හාර

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment